Veldhoven zet vaart achter aanleg Kempenbaan West

12-09-2018 5003 keer bekeken

Op maandag 10 september worden maatregelen behandeld in de beeldvormende raad om uiteindelijk te komen tot het aanleggen van Kempenbaan West. In deze raadsvergadering worden de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met de raad gedeeld.

Veldhoven en de regio hebben groot belang bij het realiseren van de aansluiting op de A67 waar onder andere de N69 Nieuwe verbinding op aansluit. Het belang voor de regio is dat de leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) sterk wordt verbeterd evenals de mobiliteit in en van de regio. Ook wordt hiermee de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven afgerond en wordt de bereikbaarheid op De Run sterk verbeterd.


Bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’
Op dit moment laat de gemeente een ADC-toets opstellen met als doel om het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ gewijzigd vast te stellen. De beroepen over het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ zijn aangehouden door de Raad van State, die wacht op een antwoord op diverse vragen aan het Europese Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vervolgens zal de Raad van State een uitspraak doen over vele aan het PAS gerelateerde rechtszaken, waaronder het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Uitkomst en tijdsduur zijn nog volstrekt onzeker. Daarom heeft gemeente Veldhoven besloten een alternatief spoor te volgen.


Toepassen compenserende maatregelen
Naast de PAS systematiek is de zogenaamde ADC toets wettelijk ook toegestaan. Hierbij wordt – nadat het ontbreken van Alternatieven (A) en de Dwingende redenen (D) zijn aangetoond - de benodigde Compensatie (C) voor het bestemmingsplan in beeld gebracht.
Omdat we naast bereikbaarheid, natuur belangrijk vinden, zal de gemeente in overleg met natuurbeheerders in ruime mate compenserende maatregelen toepassen in het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Concreet creëren we meer natuurwaarden - dat is de waarde die aan een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van natuurbescherming - in het Natura-2000 gebied. Op basis van deze ADC-toets kan het bestemmingsplan ‘Kempenbaan–West’, planning oktober 2018, gewijzigd worden vastgesteld en is het niet nodig om de uitkomst van de landelijke PAS discussie af te wachten.


Faseovereenkomst
Het tweede spoor, om zo min mogelijk tijd te verliezen, is een faseovereenkomst met de aannemerscombinatie Van Gelder/Mobilis. Hierdoor wordt gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan, het wegontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 verder uitgewerkt. De verwachting is dat de ontwerpwerkzaamheden eind 2019 gereed zijn. Wanneer het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ onherroepelijk is, kan direct gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kempenbaan West en de aansluiting op de A67. De verwachting is dat de uitvoeringsfase in 2020 van start gaat.

Cookie-instellingen