Planning vernieuwing Kempenbaan

De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met de Locht richting Steensel vernieuwd. De Kempenbaan krijgt aan de westzijde 2x2 rijstroken en een snelheidslimiet van 70 km/uur. Ook optimaliseren we de aansluiting van de Kempenbaan op de Randweg N2. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Het project bestaat uit 3 fasen:

Fasering uitvoering Kempenbaan

Kempenbaan Midden
De wegwerkzaamheden aan het middengedeelte van de Kempenbaan (tussen Groenen bouwmarkt en de rotonde bij Pellen) zijn eind 2014 afgerond. Er is een tweezijdig fietspad aan de zuidzijde aangelegd en het fietspad aan de noordzijde is komen te vervallen. Andere in het oog springende veranderingen zijn de aanpassingen aan het kruispunt bij Groenen bouwmarkt en het kruispunt en inrit bij het MMC. Ook is de rotonde bij Pellen omgebouwd tot kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast is het hele middendeel van de Kempenbaan 2x2 rijbanen geworden.

Kempenbaan West met aansluiting A67
De volgende fase in het project Kempenbaan is de vernieuwing van Kempenbaan West, vanaf het kruispunt bij Pellen tot Steensel met de aansluiting A67 bij het Oeienbosch. De Kempenbaan wordt ook hier verbreed naar 2x2 rijbanen en de maximum snelheid wordt 70 km/h.

De nieuwe aansluiting A67, Kempenbaan West en impressies van de viaducten

Langs Kempenbaan West worden geluidschermen geplaatst. Bekijk het beeldkwaliteitplan geluidwerende voorzieningen voor informatie over de locatie en vormgeving van deze schermen. Ook wordt de nieuwe N69 aangesloten op de Kempenbaan, ter hoogte van de nieuwe aansluiting op de A67. De gebiedsopgave Grenscorridor N69 wordt door provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite van de N69: www.grenscorridorn69.nl.

Om alle aanpassingen mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan Kempenbaan West worden opgesteld. In het voorjaar van 2017 oordeelde de Raad van State dat het bestemmingsplan Kempenbaan West onvoldoende maatregelen in zich had om de stikstof in omliggende natuurgebieden als gevolg van het extra verkeer weg te nemen. Het bestemmingsplan Kempenbaan West is daardoor nog niet omherroepelijk. Samen met de Provincie en belanghebbenden onderzoeken we welke juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen kunnen worden om het probleem van de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run zoveel mogelijk te garanderen nu de reconstructie van de Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 op zich laat wachten.

Kempenbaan Oost
De vernieuwing van het oostelijke gedeelte van de Kempenbaan (aansluiting N2 tot 't TechniekHuys) volgt nadat de werkzaamheden aan West zijn afgerond. 

Cookie-instellingen