Update Archeologie - Kempenbaan West

1766 keer bekeken

Begin

07-06-2020 om 23:45

Einde

30-09-2020 om 23:45

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de afgelopen periode zijn er verschillende archeologische onderzoeken met uiteenlopende resultatenuit gevoerd die naar verwachting medio september 2020 worden afgerond, Hieronder wat meer info over de werkzaamheden.

Op onderstaande kaartje zijn de locaties opgenomen waar (begeleidende) archeologische werkzaamheden zijn/ worden verricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder in het kort een toelichting per locatie.

A             Grafveld

Op 25 mei zijn er proefsleuven gegraven van 100 x 4 meter om onder archeologische begeleiding vast te stellen of het grafveld, dat destijds ter hoogte van de Oeienbosdijk op de plek van de later aangelegde A67 lag, naar het noorden toe groter was.

Er zijn geen vroegmiddeleeuwse begravingen vastgesteld. Wel bleken in het aangrenzende beekdal van de Gender in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw de nodige afvalkuilen te zijn gegraven en opgevuld met puin en ander afval. Nader onderzoek naar het grafveld is niet meer nodig. Vermoedelijk is destijds toch nagenoeg het gehele grafveld opgegraven.

B       Veenlocatie

Op 23 en 24 april zijn er een aantal veenlocaties onderzocht waar dikke veenpakketten van het oude beekdal van de Gender aanwezig bleken. Mogelijk geven de monsters die genomen zijn een beeld van het landschap in de cultuurperiode vanaf het Mesolithicum (ca 8.000 jaar geleden of zelfs nog vroeger), toen er nog jager-verzamelaars rondstruinden, tot in de middeleeuwen. Dat is voor deze streken zeer bijzonder en sluit mooi aan bij de resultaten uit de opgravingen te Huysackers-Zilverackers en Zilverbaan.

C       Vervallen

Na een bezoek door de archeoloog op locatie is na onderzoek gebleken dat een archeologische begeleiding van locatie C geen meerwaarde heeft. Archeologische begeleiding van deze locatie komt hiermee te vervallen

D      Waterbuffer Donkerepad

Het is niet mogelijk om aansluitend aan onderzoek locatie A de waterbuffer (D) te ontgraven en de opgraving uit te voeren. Daarvoor moet nog te veel worden voorbereid.  Deze werkzaamheden worden door de aannemer geplant waarbij is toegezegd dat de planning tijdig wordt gedeeld (naar verwachting over een maand).

E       Sloot langs Locht

De sloot wordt ongeveer 8 m naar het zuiden verlegd. Daarvoor wordt een aantal bomen gekapt. Op deze plek ligt waarschijnlijk nog een deel van een grafheuvel en daarom is archeologische begeleiding noodzakelijk. Planning ontgraving/begeleiding óf kort voor de bouwvak óf ergens na de bouwvak. Ook hiervoor geldt dat de aannemer heeft toegezegd tijdig met een planning te komen zodat de omgeving ook op tijd geïnformeerd kan worden.

 

Cookie-instellingen